SISU utbildning

Orginalsida på gamla siten

Här finns lite information kring hur SISU utbildning fungerar

[title,SISU Material]
[link,läs mer om de 5 verksamhetsområdena här,
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/templates/Page.aspx?id=21]
[file,anmalan.doc]
När du har någon aktivitet som du vill dra igång med SISU skriver du ut dennna blankett och skickar in.

[file,kulturrapport.doc]
När du vill rapportera en kulturaktivitet till SISU skriver du ut dennna blankett och skickar in.

[file,redovisning.doc]
När du har genomfört en aktivitet som vill rapportera till SISU skriver du ut dennna blankett och skickar in.

Lärgrupp
För att räknas som en lärgrupp ska följande uppfyllas:
• Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan som inkluderar en
tidsplanering.
• Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare.
• Lärgruppsledaren är i regel utbildad av SISU Idrottsutbildarna.
• Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren ska delta.
• Lärgruppen ska pågå minst en utbildningstimme.
• Lärgruppen kan innehålla praktik men ska domineras av det teoretiska inslaget.

Kurs
För att räknas som kurs ska följande uppfyllas:
• Det ska finnas en inriktning och ett uttalat utbildningsmål.
• Kursen ska ha en fastställd kurs- och timplan som består av minst tre
utbildningstimmar.
• Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd utbildare.
• Kursen ska ha minst tre deltagare (exklusive utbildaren).

Föreläsning
För att räknas som föreläsning ska följande uppfyllas:
• Föreläsningen ska vara en enskild företeelse, som inte är rapporteringsbar i samband med annan verksamhetsform.
• Det ska finnas en inriktning/ett tema.
• Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd föreläsare/expert.
• Föreläsningen ska ha minst tio deltagare exklusive föreläsaren.
• Föreläsningen ska pågå minst en utbildningstimme.

Process / utvecklingsarbete
För att räknas som process-/utvecklingsarbete ska följande uppfyllas:
• Det ska finnas en inriktning som syftar till att stärka och vitalisera aktiviteter och verksamheter i föreningen/organisationen.
• Ett processarbete ska vara avgränsat i tid.
• Arbetet/processen ska utmynna i någon form av dokumentation/ handlingsplan.
• Det ska finnas en utbildad processledare, godkänd av SISU Idrottsutbildarna, som leder utvecklingsarbetet.
• Processledaren ska inte vara från den egna föreningen.
• Minst tre deltagare, exklusive processledaren, ska delta.

Kulturprogram
Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik. Programmen ska ha en sådan utformning i tid och rum att de bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Ett kulturprogram som rapporteras för statsbidrag ska pågå minst i 30 minuter. Kulturprogram genomförs vid ett givet tillfälle och med alla deltagare fysiskt närvarande. Kulturprogram kan inte ges på distans.

SISU Idrottsutbildarnas roll som anordnare av ett kulturprogram ska tydligt
framgå vid inbjudan till och genomförande av varje program. Vid varje kulturprogram ska det finnas en företrädare för SISU Idrottsutbildarna närvarande som ansvarar för programmets genomförande och rapportering.

 

 

Lämna ett svar